Xuất bản thông tin

null Quyết định tạm dừng các chợ tự phát và các loại hình dịch vụ, kinh doanh không thiết yếu tại các chợ truyền thống trên địa bàn

Chi tiết bài viết Thông báo

Quyết định tạm dừng các chợ tự phát và các loại hình dịch vụ, kinh doanh không thiết yếu tại các chợ truyền thống trên địa bàn