Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao biên chế năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao biên chế năm 2020