Xuất bản thông tin

null Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Bình

Tải về tại đây