Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp được giao biên chế năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp được giao biên chế năm 2020