Lãnh đạo các Phòng, Ban

Trang chủ Các Phòng, Ban

Lãnh đạo các Phòng, Ban

I. Văn phòng HĐND & UBND Huyện

1. Hồ Văn Tiếu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Số điện thoại: 0914555420

- Email: hvtieu.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Thị Bích Liễu

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Số điện thoại: 0986992023

- Email: ntblieu.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Hữu Hạnh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Số điện thoại: 0903866639

- Email: nhuuhanh.htb@dongthap.gov.vn

II. Phòng Nội vụ Huyện

1. Mai Văn Thẹn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0913695063

- Email: mvthen.htb@dongthap.gov.vn

2. Trần Thiện Thanh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0947221356

- Email: ttthanh.htb@dongthap.gov.vn

2. Trần Văn Nam

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0985839624

- Email: tvnam.htb@dongthap.gov.vn

III. Phòng Kinh tế- Hạ tầng Huyện

1. Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918126345

- Email: ntson.htb@dongthap.gov.vn

2. Lê Kim Tùng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918715602

- Email: lktung.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Điền Dân

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918828335

- Email: nddan.htb@dongthap.gov.vn

IV. Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện

1. Nguyễn Minh Trí

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918331911

- Email: nmtri.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Tấn Thành

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0982974717

- Email: ntthanh.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Thị Phi Giao

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0938876151

- Email: ntpgiao.htb@dongthap.gov.vn

V. Phòng Tư pháp Huyện

1. Nguyễn Trường Đông

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0933219232

- Email: ntdong.htb@dongthap.gov.vn

2. Thái Minh Sang

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0944316315

- Email: tmsang.htb@dongthap.gov.vn

3. Võ Thị Tuyết Trinh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0916345498

- Email: vtttrinh.htb@dongthap.gov.vn

VI. Thanh tra Huyện

1. Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ: Chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0984336313

- Email: nvhai.htb@dongthap.gov.vn

2. Trần Tiến Thịnh

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0916222733

- Email: ttthinh.htb@dongthap.gov.vn

VII. Phòng Văn hoá – Thông tin Huyện

1. Nguyễn Tri Lý

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918170714

- Email: ntly.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Thanh Dũng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0919363318

- Email: ntdung.htb@dongthap.gov.vn

3. Phạm Phước Vĩnh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng /Giám đốc TT VH-TT&TT

- Số điện thoại: 0918360499

- Email: ppvinh.htb@dongthap.gov.vn

VIII. Phòng Tài nguyên – Môi trường Huyện

1. Nguyễn Thanh Hùng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918126700

- Email: nthung.htb@dongthap.gov.vn

2. Trần Thanh Giang

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0913623501

- Email: ttgiang.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Vân Thế Nghi

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0939277068

- Email: nvtnghi.htb@dongthap.gov.vn

IV. Phòng NN&PTNT Huyện

1. Trần Minh Sơn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0913883715

- Email: tmson.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Văn Kẹm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918992511

- Email: nvkem.htb@dongthap.gov.vn

3. Lý Thanh Tâm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0907647387

- Email: lttam.htb@dongthap.gov.vn

V. Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện

1. Lý Bảo Việt

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0941635161

- Email: lbviet.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Hữu Thuận

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0917129314

- Email: nhthuan.htb@dongthap.gov.vn

XI. Phòng Y tế Huyện

1. Lê Văn Cường

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918875217

- Email: lvcuong.htb@dongthap.gov.vn

XII. Phòng LĐ-TB&XH Huyện

1. Bùi Hữu Thanh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918360491

- Email: bhthanh.htb@dongthap.gov.vn

2. Phan Thanh Tâm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0918755078

- Email: pttam.htb@dongthap.gov.vn

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính