Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

Trang chủ Các xã, thị trấn

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

I. UBND xã Bình Thành

1. Trần Văn Tấn

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0915730356

- Email: tvtan.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Thị Ngọc Bích

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0369992209

- Email: ntnbich.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Điền Quân

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0917424752

- Email: ndquan.htb@dongthap.gov.vn

II. UBND thị trấn Thanh Bình

1. Nguyễn Đoàn Huy

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0913698293

- Email: ndhuy.htb@dongthap.gov.vn

2. Phan Văn Nhựt

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0939641786

- Email: pvnhut.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0777097444

- Email: ntgiang.htb@dongthap.gov.vn

III. UBND xã Tân Thạnh

1. Nguyễn Bác Ái

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0907859350

- Email: nbai.htb@dongthap.gov.vn

2. Lê Minh Toàn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0888781339

- Email: lmtoan.htb@dongthap.gov.vn

2. Lê Văn Kính

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0994194781

- Email: lvkinh.htb@dongthap.gov.vn

IV. UBND xã An Phong

1. Huỳnh Nam Việt

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0918346612

- Email: hnviet.htb@dongthap.gov.vn

2. Huỳnh Tri Kỷ

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0913750399

- Email: htky.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Văn Dự

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0913847131

- Email: nvdu.htb@dongthap.gov.vn

V. UBND xã Tân Bình

1. Nguyễn Minh Bằng

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0919964144

- Email: nmbang.htb@dongthap.gov.vn

2. Ngô Thành Song

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0367667975

- Email: ntsong.htb@dongthap.gov.vn

VI. UBND xã Tân Quới

1. Võ Văn Phất

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0336979740

- Email: vvphat.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0918109652

- Email: nvminh.htb@dongthap.gov.vn

3. Đặng Thanh Bình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0919853580

- Email: dtbinh.htb@dongthap.gov.vn

VII. UBND xã Tân Hoà

1. Lê Văn Đoàn

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0913867291

- Email: lvdoan.htb@dongthap.gov.vn

2. Trương Thanh Tú

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0917135088

- Email: tttu.htb@dongthap.gov.vn

VIII. UBND xã Tân Huề

1. Đỗ Văn Tài

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0913750352

- Email: dvtai.htb@dongthap.gov.vn

2. Võ Văn Phước

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0918273378

- Email: vvphuoc.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0988376219

- Email: natuan.htb@dongthap.gov.vn

IV. UBND xã Tân Long

1. Nguyễn Văn Thật

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0919339298

- Email: nvthat.htb@dongthap.gov.vn

2. Nguyễn Thành Công

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0919847424

- Email: ntcong.htb@dongthap.gov.vn

V. UBND xã Tân Phú

1. Nguyễn Thanh Phong

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0913111906

- Email: ntphong.htb@dongthap.gov.vn

2. Lê Thị Bích Lan

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0907738426

- Email: ltblan.htb@dongthap.gov.vn

XI. UBND xã Tân Mỹ

1. Trần Văn Bá

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0354949699

- Email: tvba.htb@dongthap.gov.vn

2. Dương Hoàng Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0946333991

- Email: dhson.htb@dongthap.gov.vn

3. Trần Văn Trễ

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0985425291

- Email: tvtre.htb@dongthap.gov.vn

XII. UBND xã Bình Tấn

1. Trương Thanh Vũ

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0918366770

- Email: ttvu.htb@dongthap.gov.vn

2. Trần Văn Tàu

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0388799744

- Email: tvtau.htb@dongthap.gov.vn

XIII. UBND xã Phú Lợi

1. Nguyễn Thanh Hùng

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0918626604

- Email: nthung.htb@dongthap.gov.vn

2. Lê Văn Cọp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0764999735

- Email: lvcop.htb@dongthap.gov.vn

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính