Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: thay đổi cấp độ dịch COVID-19 đối với xã An Phong và Thị Trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình: thay đổi cấp độ dịch COVID-19 đối với xã An Phong và Thị Trấn

Căn cứ Quyết định 128 của Chính phủ và tình hình thực tế tại một số địa phương, UBND huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND-HC, ngày 9/12/2021 về việc thay đổi cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn xã An Phong, thị trấn Thanh Bình. Cụ thể, với xã An Phong, giảm cấp độ dịch Covid-19 từ cấp độ 3 (nguy cơ cao) xuống cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

 

Tại thị trấn Thanh Bình, nâng cấp độ dịch Covid-19 từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Thời gian áp dụng từ 00h ngày 10/12/2021.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình đề nghị Ủy ban nhân dân các xã An Phong, thị trấn Thanh Bình căn cứ vào cấp độ dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả, xem công tác phòng, chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân, tự giác bảo vệ mình, góp phần bảo vệ cho cộng đồng./.

Kim Thủy