Xuất bản thông tin

null Thanh Bình - Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 15/08

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình - Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 15/08

 Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND.HC ngày 31/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, ngày 31/07/2021, UBND huyện Thanh Bình đã ban hành Công văn số 765/UBND-HC, ngày 31/07/202 về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Uỷ ban nhân dân Huyện yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Quang cãnh cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện

Thủ trưởng các ban, ngành Huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, đồng thời tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi địa phương từ sau ngày 31/7/2021 đến khi hết giãn cách xã hội (trừ những người được chính quyền cho phép) theo Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1050/QĐ-UBND.HC ngày 31/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các Văn bản chỉ đạo của Huyện.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.

                                                                               Lê Văn Thơm