Xuất bản thông tin

null Thanh Bình - Cử tri tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình - Cử tri tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Những ngày qua, hầu hết các khóm ấp trong huyện Thanh Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo ghi nhận ban đầu cho thấy, cử tri nơi cư trú dành tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

Tại ấp Trung xã Tân Thạnh, sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt 03 ứng cử đại biểu HĐND huyện và 22 ứng cử viên đại biểu HĐND xã và thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, bà con cử tri đã phát biểu đã nhận xét, đánh giá cao đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Các ý kiến đều rất cụ thể, nhận xét về tư cách, lối sống, về gia đình và quan hệ với nhân dân, việc thực hiện các quy định của pháp luật, tham gia các hoạt động và đóng góp với địa phương. Nhiều ý kiến còn đánh giá cao các ứng cử viên đều là những người gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có mối quan hệ tốt với địa phương, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy ước ở địa phương. Ngoài ra, người ứng cử đều là những người sống gần gũi, gắn bó với địa phương, gia đình thực hiện tốt các quy định của khu dân cư.

                  Còn tại ấp Trung, xã Tân Quới, có 13 đại biểu ứng cử HĐND các cấp. Trong đó, có 1 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh là Linh mục Nguyễn Văn Ký – Chánh xư Giáo xứ Nhà thờ Fatima, 01 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện là  bà Định Thị Thu Cúc, công chức tài chính kế toán xã Tân Hoà và 11 người ứng cử đại biểu HĐND xã Tân Quới nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi nghe tiêu chuẩn quy định của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các đại biểu cử tri đã nhận xét và biểu quyết nhất trí tán thành 100% đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo Ủy Ban bầu cử huyện, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Thanh Bình có số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 57 người. Trong đó, nữ là 22 người, chiếm tỷ lệ 38,60%, người ngoài đảng 08 người, chiếm tỷ lệ 14,04%; người dưới 40 tuổi 22 người, chiếm tỷ lệ 38,60%; người trong tôn giáo 01 người, chiếm tỷ lệ 1,75% và số người tái ứng cử 17 người, chiếm tỷ 29,82%. Về trình độ, người có trình độ đại học 43 người, chiếm tỷ lệ 75,79%, trên đại học học 05 người, chiếm tỷ lệ 8,77%, dưới đại học 9 người, chiếm tỷ lệ 15,79%.

Về cấp xã, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã có 620 người. Trong đó, nhữ 227 người chiếm tỷ lệ 36,37%, người ngoài đảng 149 người, chiếm tỷ lệ 24,11%; người dưới 40 tuổi có 267 người, chiếm tỷ lệ 43,20%, Tôn giáo có 16 người chiếm tỷ lệ ,59%; người tái cử 191 người, chiếm tỷ lệ 30,91%; số người có trình độ đại học 283 người, chiếm tỷ lệ 45,79%; Số người dưới đại học 335 người, chiếm tỷ lệ 54,21%. Hầu hết các đại biểu đều có năng lực và trình độ chuyên môn cao.

Qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiều bà con cử tri cho rằng, việc lựa chọn các ứng cử viên để ứng cử đại biểu HĐND các cấp của địa phương lần này đã có những thay đổi rõ nét. Những người tham gia ứng cử đều có trình độ năng lực, có hiểu biết, trải qua nhiều cương vị công tác, sống hòa đồng với nhân dân và được người dân chúng tôi tin tưởng.

Có thể nói, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử lần này đều được nhân dân đồng tình thống nhất cao. Theo nhiều Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn cho biết: “Sau khi tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, 100% cử tri ở các khóm, ấp đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử. Theo đánh giá của cử tri, các đại biểu được giới thiệu ứng cử đều có quan điểm lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm đường lối, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. 

Được biết, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được các địa phương triển khai thực hiện tốt, đảm bảo thực sự dân chủ, đúng quy định của pháp luật.  Qua đó làm cơ sở và căn cứ quan trọng để MTTQ các cấp tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

                                                              Lê Văn Thơm