Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân xã Tân Quới l ấy sự hài lòng của công dân làm động lực để thực hiện cải cách hành chính

Trang chủ Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân xã Tân Quới l ấy sự hài lòng của công dân làm động lực để thực hiện cải cách hành chính

             Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong huyện, UBND xã Tân Quới luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, với phương châm: Lấy sự hào lòng của tổ chức công dân là mục tiêu và động lực để tận tâm phục vụ.

          Năm 2020, đươc xác định là năm bản lề của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ VIII, thưc hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Tân Quới lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời tổ chức đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vì thế, một trong những mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ và chính quyền xã Tân Quới là công tác cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2020.

Mặc dù trụ sở mới đang được xây dựng, điều kiện cơ sở vật chất của xã còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động hàng ngày phục vụ nhân dân, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo, ngay từ đầu năm, UBND xã đã căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 để xây dựng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/01/2020 về cải cách hành chính xã Tân Quới 2020, đồng thời triển khai, quán triệt thực hiện trong cán bộ, công chức. Song song đó xã cũng đã xây dựng kế hoạch về việc tự kiểm tra cải cách hành chính nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, theo dõi, đôn đốc, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện, từ đó kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tốt, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên trạm truyền thanh, thôn tin những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực đến bà con nhân dân và lồng ghép vào các hội nghị của các hội đoàn thể xã, ấp và thông qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp với tổ chức, công dân. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổ chức tuyên tuyền 09 cuộc có 546 lượt người tham dự.

- Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và tổ chức rà soát các văn bản hết hiệu lực kịp thời theo quy định.

- Công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Kết quả tiếp nhận 4.314 lượt hồ sơ, gồm: Lĩnh vực Đất đai, Tư Pháp Giải quyết việc, Đăng ký Quản lý, Lao động Thương binh, Trong có có 80 hồ sơ liên thông.

- Lĩnh vực Công an cấp phát chứng minh nhân dân 202 trường hợp chuyển đến 11, chuyển đi 27 trường hợp, xóa tử 16 trường hợp, tách hộ mới 02 trường hợp.

Đặc biệt đã giải quyết trước hạn 2.814 hồ sơ, còn lại giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trể hạn.

Song song đó, UBND xã chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp tục thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND Huyện giải quyết thủ tục hành chính liên thông đối với 04 lĩnh vực: kinh doanh, xây dựng, thuế, đất đai tại xã.

           Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” và mô hình “Công sở thân thiện” vì nhân dân phục vụ. Trong 9 tháng năm 2020 thực hiện trao thư chúc mừng các sự kiện: sự kiện kết hôn 50, sự kiện sinh 73, chia buồn 28 trường hợp có người thân qua đời.

Hầu hết cán bộ, công chức đều thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trao đổi qua hệ thống phần mềm quản lý điều hành văn bản mới, phần mềm giao việc, email công vụ, đảm bảo giải quyết kịp thời có hiệu quả.

Qua 9 tháng thưc hiện công tác cải cách hành chính, có thể nhận thấy sự chuyển biến tịch cực từ công tác lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức đối với công tác cải cách hành chính. Triển khai và thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan. Cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính và bộ phận một cửa nhiệt tình, có đủ trình độ, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn, có đạo đức phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt yêu cầu về thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân trong và ngoài xã.

Trao đổi với Ông Võ Văn Phất, Chủ tịch UBND xã Tân Quới, Ông cho biết, mặc dù kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm 2020 là rất đáng ghi nhận, nhưng chúng ta không thể bằng lòng với những gì đã đạt được mà phải cố gắng nhiều hơn nữa, cả về trình độ chuyên môn, phong cách ứng xử và cắt giảm các thủ tục không cần thiết để phục vụ tốt hơn nữa các yêu cầu của tổ chức, công dân, đội ngũ cán bộ, công chức phải nhận thức được rằng, Cải cách hành chính nhà nước là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và dân chủ hóa đời sống xã hội. góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng sách nhiễu, quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, đảm bảo cho mỗi người dân có thể tham gia vào hoạt giám sát và quản lý hành chính Nhà nước được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trên cơ sở đó UBND xã Tân Quới đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020.

3. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân do dân, vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và duy trì, đổi mới việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Hướng dẫn số 1009/SNV-XDCQ ngày 22/7/2014 của Sở Nội vụ.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND Huyện giải quyết thủ tục hành chính liên thông đối với 04 lĩnh vực: kinh doanh, xây dựng, thuế, đất đai tại xã.

6. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính.

7. Tổ chức tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

            Với niềm tin và động lực thật sự, tin tưởng rằng công tác cải cách hành chính của xã Tân Quới sẽ đạt được kết quả cao trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng bộ máy công quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quyền của dân, do dân và vì dân./.

 Nguyễn Trung Quân