Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: 29 đơn vị ngành huyện và xã thị trấn ký kết cam kết hành động năm 2024

Trang chủ Tin tức

Thanh Bình: 29 đơn vị ngành huyện và xã thị trấn ký kết cam kết hành động năm 2024

Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, UBND huyện Thanh Bình vừa tổ chức cho Thủ trưởng các ngành huyện, UBND các xã thị trấn ký kết cam kết hành động năm 2024 với Chủ tịch UBND huyện về thực hiện hiệu quả,  đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Huyện uỷ - UBND - UB.MTTQ Việt Nam huyện chứng kiến các ngành địa phương ký kết thực hiện chương trình hành động năm 2024

Theo đó, bản cam kết hành động năm 2024, gồm có 29 đơn vị. Trong đó, 16 đơn vị ngành huyện với 148 nội dung cam kết và 13 xã, thị trấn với 191 nội dung cam kết (mỗi địa phương, đơn vị sẽ có từ 14 -15 nội dung cám kết giống nhau, khác nhau về mức độ phấn đấu dựa trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương). Tổng nội dung cam kết năm 2024 là 339 nội dung, so với năm 2023 tăng 61 nội dung cam kết. Ngoài cam kết thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên ngành. Bản cam kết hành động năm 2024 có những nội dung cam kết chung như chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùng đẩy trách nhiệm; cải thiện các chỉ số CCHC (PAR Index) đạt từ 80 điểm trở lên; kết quả thực hiện các chỉ số đánh giá, xếp loại dân chủ cơ sở  và dân vận chính quyền được huyện đánh giá hàng năm đạt hoàn thành tốt trở lên…Đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 phải cam kết thực hiện đạt và tổ chức triển khai và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn do tỉnh, huyện hỗ trợ.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cam kết hành động. Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình đề nghị thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện khẩu hiệu 04 quyết “Quyết tâm-Quyết định-Quyết làm-Quyết đạt”./.

Ra Đa