Xuất bản thông tin

null Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác văn hóa trong thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và triển khai quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, sáng ngày 24/11/2021, Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Thanh Bình, tham dự có ông Huỳnh Văn Nờ - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ,Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng/Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" nội dung trọng tâm là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Tại đây các đại biểu cũng được xem video clip phim tài liệu “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.v.v…  

Qua hội nghị, có thể thấy xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Sau khi nhìn lại những thành tựu, tồn tại qua 35 năm đổi mới, các cơ quan sẽ rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ xuyên suốt là phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trọng tâm chính là khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường; Xây dựng cho được một môi trường văn hóa, tiếp cận theo hướng chọn việc, chọn điểm, chọn lĩnh vực và ưu tiên vấn đề văn hóa doanh nghiệp và doanh nhân. Sau hội nghị, chúng ta phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Đó là “con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, sáng tạo và có khát vọng xây dựng đất nước”./.

                                   Kiều Trang