Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Thanh Bình năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Thanh Bình năm 2021