Xuất bản thông tin

null Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện Thanh Bình

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn huyện nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức, công dân có nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường thì việc vận động người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết và thuận tiện trong điều kiện hiện nay.

 

Để thực hiện đạt được kết quả cao trong thời gian tới, UBND Huyện Thanh Bình đã ban hành Công văn số 623 ngày 02 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Huyện. Theo số liệu thống kê, theo dõi việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện sáu tháng đầu năm, có thể khẳng định định rằng, cơ quan, đơn vị, địa phương nào thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến thì tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn ngày càng nhiều, sự hài lòng của các tổ chức và người dân ngày càng cao, việc tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin của người dân được nâng lên rõ rệt.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận hàng trăm ngàn lượt hồ sơ của các tổ chức, công dân. Riêng bộ phận một cửa huyện tại Bưu điện Huyện đã tiếp nhận 76.574 hồ sơ. Trong đó, có 7.610 hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tăng hơn 40 % so với cùng kỳ. Các xã, thị trấn cũng đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng, tiêu biểu như xã Tân Quới đã tiếp nhận 5.190 hồ sơ, đạt cao nhất so với các xã, thị trấn trong huyện, được UBND Huyện biểu dương.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số xã chưa thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra về tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nguyên nhân do luân chuyển cán bộ, công chức phụ trách, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng và thường xuyên, sự quan tâm trong công tác lãnh đạo đôi lúc chưa kịp thời.v.v…

Bên cạnh đó, UBND huyện giao các ngành chuyên môn như: Văn hóa thông tin, Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị tổ chức, cá nhân lựa chọn dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục công khai danh mục dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã phát sinh hồ sơ giao dịch trực tuyến. Đồng thời phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đối với những thủ tục hành chính chưa phát sinh giao dịch trực tuyến khi có nhu cầu.

          V  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

        Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

Đặc biệt việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến, giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

          Với sự quan tâm sâu sát của UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên đại bàn huyện ngày càng nhiều, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biếp phức tạp. Nhờ đó, giúp tổ chức, công dân, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, tránh được phiền hà và tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức và nhân dân... , góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển./.  

                                                                                     Hữu Thiên