Xuất bản thông tin

null Họp trực tuyến với Chính phủ về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp trực tuyến với Chính phủ về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 11/8/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Tại điểm cầu huyện Thanh Bình, tham dự có Bà Nguyễn Thị Hiền - Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh Bình

Tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đại hội XIII đã đánh giá giai đoạn 2021 – 2025 bối cảnh trong nước và quốc tế có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đặc biệt đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ xác định 6 quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành của giai đoạn 2021-2025. Trong đó nhấn mạnh, cần quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu được đề ra, Chính phủ xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025. Trong đó,Chính phủ khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Các địa phương cần quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội./.

                                                                             Kiều Trang