Xuất bản thông tin

null Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình năm 2021