Xuất bản thông tin

null Báo cáo trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cho đảng viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Báo cáo trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cho đảng viên

Chiều ngày 21/6/2021, Phó Bí thư huyện uỷ/Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình đã có buổi báo cáo các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Buổi báo cáo được trực tuyến đến các điểm cầu xã, thị trấn trong huyện nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch.

 

Tại buổi báo cáo, cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Huỳnh Văn Nờ triển khai 03 chuyên đề về: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới về an ninh Quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng và cả hệ thống chính trị. Qua đây để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Sáng cùng ngày, các cán bộ, đảng viên cũng được Bí thư huyện uỷ Nguyễn Thị Hiền báo cáo 02 Chuyên đề về: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng./.

Kiều Trang