Xuất bản thông tin

null Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 của huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 của huyện Thanh Bình