Xuất bản thông tin

null UBND huyện Thanh Bình tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND huyện Thanh Bình tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019

Chiều ngày 11/3/2020, UBND Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thường năm 2019 và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

 

           Năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Bình đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: ước tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu là 10.200,02 tỷ đồng, đạt 97,69% , tăng 6,54% so cùng kỳ. Thu ngân sách huyện được 139.500 triệu đồng, đạt 119,6% kế hoạch; giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản  100,62% so với kế hoạch, tăng 3,45% so với năm 2018.

          Công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả. Trong năm, huyện đã giới thiệu việc làm mới cho 3.332 lao động, đạt 107,48% kế hoạch, đưa 160 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Các thủ tục hành chính được rà soát, phù hợp với thực tế của địa phương; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới có thành tích cao trong lao động, học tập.

          Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với, địa phương, đơn vị mình để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ và các phong trào thi đua tại ngành, địa phương mình, chú trọng nhân điển hình tiên tiến mang lại hiệu quả.

                Phát biểu kết luận tại hội nghị Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu  các phòng, ban ngành huyện và các địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 lập thành tích chào Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của cụm thi đua số 3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

          Dịp này, UBND Huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 cung như khen thưởng cho các khối, cụm thi thua và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác thi đua, khen thưởng năm 2019./.

Ra Đa