Xuất bản thông tin

null Tập huấn phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết

Trang chủ Tin tức

Tập huấn phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết

          Trong 02 ngày 29 và 30/12/2020, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết kết hợp với dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích cho các đối tượng là cán bộ, công chức phụ trách Bộ phận một cửa các xã, thị trấn, nhân viên Bưu điện (theo Đề án chuyển giao bưu điện) trong tỉnh. Tại điểm cầu huyện Thanh Bình, tham dự có: lãnh đạo và công chức Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, công chức Lao động Thương binh Xã hội các xã, thị trấn; Lãnh đạo và công chức chuyên môn phụ trách giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn; Lãnh đạo và công chức phụ trách giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND cấp xã.

Nội dung bao gồm: Triển khai mô hình công dân không viết kết hợp dịch vụ công trực tuyến, mô hình dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích; hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Xử lý hồ sơ liên thông lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Hướng dẫn ký số, đính kèm kết quả đầu ra giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã ban hành. Cách xử lý hồ sơ trong một số trường hợp giải quyết thủ tục hành chính như hồ sơ không đủ điều kiện, tạo thư xin lỗi.v.v.../.

                                                                                    Kiều Trang