Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng viên các cơ quan đoàn thể huyện Thanh Bình lần thứ I

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đảng viên các cơ quan đoàn thể huyện Thanh Bình lần thứ I

Ngày 27/6/2020, tại Hội trường ban dân vận, Đảng bộ các cơ quan đoàn thể tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Dòn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; cùng 27 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng bộ đã bám sát Chương trình hành động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo tốt các lĩnh vực công tác chuyên môn, xây dựng đảng, đoàn thể, nhờ đó chất lượng, hiệu quả công tác có nhiều chuyển biến rõ rệt với những kết quả nổi bật như: phong trào dân vận khéo được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; Mô hình tết “Quân - Dân” tổ chức thực hiện phát huy được nhiều kết quả quan trọng; Tổ nhân dân tự quản được triển khai nhân rộng phát huy hiệu quả ở các địa bàn dân cư; Tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc; Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh,…

          Đại hội đã đề ra 05 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kì 2020 - 2025 nhằm thực hiện mục tiêu: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, khơi dậy tinh thần chủ động hội nhập, nâng cao trình độ dân trí góp phần thay đổi nhận thức, xác định vai trò chủ thể và hành động của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần “Tự lực - Chăm chỉ - Hợp tác”, góp phần xây dựng thành công Huyện nông thôn mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của các cấp ủy và cán bộ lãnh đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Dòn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thay mặt Ban thường vụ Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ các cơ quan đoàn thể đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí lưu ý một số vấn đề: Đảng bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan; Hình thành và phát triển văn hóa cơ sở, tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, hiệu quả, chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng xem đây là nhiệm vụ quan trọng; Đảng bộ cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức; Phát huy tính năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; Thường xuyên chăm lo, cũng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề; Tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng nể nang, né tránh giữ vững đoàn kết nội bộ; Cần linh hoạt, đa dạng về hình thức tập hợp nhân dân, kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nội dung phải bám vào yêu cầu thực tiễn của cuộc sống đặt ra; Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đẩy mạnh công tác dân vận khéo, phối hợp chặt chẽ với dân vận chính quyền và các phong trào thi đua gắn với chăm lo, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; Phát huy vai trò của của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ quan;…

          Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đoàn thể Huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 đồng chí (nhưng tại Đại hôi chỉ bầu 6 đồng chí vào Ban chấp hành, khuyết 01 đồng chí); bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Thanh Trọng