Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Thanh Bình về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023.

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của ngành Giáo dục và Bộ phận lưu trữ lịch sử Huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023, như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị năm 2023: Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng là 163 chỉ tiêu, trong đó:

1. Giáo viên -  Nhân viên 162 chỉ tiêu, gồm:

- Mầm non, Mẫu giáo: 71 vị trí giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

- Tiểu học: 70 vị trí giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 (Giáo viên dạy lớp tiểu học: 25, Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 15, Giáo viên dạy môn Tin học: 10, Giáo viên dạy môn Âm nhạc: 01, Nhân viên Kế toán viên, Mã số 06.031: 03 chỉ tiêu,  Nhân viên Văn thư, Mã số 02.007: 04 chỉ tiêu, Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07: 06 chỉ tiêu, Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20: 06 chỉ tiêu)

- THCS: 21 vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32 (Giáo viên dạy môn Ngữ Văn: 01, Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 03, Giáo viên dạy môn Lịch Sử: 04, Giáo viên dạy môn GDCD: 02, Giáo viên dạy môn Địa lí: 01, Giáo viên dạy môn sinh học: 01, Giáo viên dạy môn Vật lý: 02, Nhân viên Văn thư, Mã số 02.007: 02 chỉ tiêu, Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07: 02 chỉ tiêu, Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20: 03 chỉ tiêu.

2. Bộ phận lưu trữ Lịch sử Huyện

Nhu cầu tuyển dụng của đơn vị năm 2023: 01 vị trí lưu trữ viên hạng III – Mã số V.01.02.02.

II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau:

1. Điều kiện chung

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Điều kiện cụ thể theo vị trí tuyển dụng giáo viên

2.1. Thí sinh dự tuyển giáo viên mầm non hạng III, xếp mã số chức danh nghề nghiệp V.07.02.26: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

Thí sinh dự tuyển giáo viên mầm non hạng II, xếp mã số chức danh nghề nghiệp V.07.02.25: Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên.

2.2. Thí sinh dự tuyển giáo viên tiểu học hạng III, xếp mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29:

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.3. Thí sinh dự tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III, xếp mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32:

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Điều kiện cụ thể theo vị trí tuyển dụng nhân viên

3.1 Thí sinh dự tuyển nhân viên Văn thư, Mã số 02.007:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn
thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành
khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm
quyền cấp.

3.2. Thí sinh dự tuyển Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư
viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện
do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

3.3. Thí sinh dự tuyển nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học).

3.4. Thí sinh dự tuyển nhân viên Kế toán, mã số 06.031:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

4. Điều kiện cụ thể theo vị trí Bộ phận lưu trữ lịch sử

          Tốt nghiệp Đại học ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

5. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Nội dung, hình thức, chế độ ưu tiên, thời gian, địa diểm trong tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 01:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.

- Vòng 02:

a) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không
quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 02;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 02;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 02.

2.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 02.

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 30, Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Liên hệ số điện thoại 0916260515 trong giờ hành chính gặp ông Phạm Vương Vũ, chuyên viên Phòng Nội vụ để được hướng dẫn.

- Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (báo điện tử) đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Huyện.

4. Thời gian, địa điểm thực hiện vòng 02

- Thời gian: Dự kiến trong Quý IV năm 2023 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, số 411 Phạm Hữu Lầu, Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

** Chi tiết: Xem tại đây