Xuất bản thông tin

null PS-Agribank Thanh Bình và những hiệu quả nổi bật trong 5 năm qua

Chi tiết bài viết Tin tức

PS-Agribank Thanh Bình và những hiệu quả nổi bật trong 5 năm qua

Thưa QV&CB! Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Bình (Agribank Thanh Bình) là doanh nghiệp Nhà nước có đặc điểm hoạt động mang tính đặc thù về kinh tế nên việc chỉ đạo, điều hành tác nghiệp phải có sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, chi nhánh còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoạt động dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy huyện Thanh Bình. Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở chi nhánh, có nhiệm vụ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn về kinh tế và các yếu tố tác động của tự nhiên, thiên tai, dịch bệnh..., ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động tín dụng ngân hàng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân Huyện và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Chi bộ: Từ năm 2015 đến năm 2017, Chi bộ được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; năm 2018 “hoàn thành nhiệm vụ”. Riêng trong năm 2019, Chi bộ được đánh giá, xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Ban Thường vụ Huyện uỷ biểu dương khen thưởng kịp thời. Đối với các tổ chức đoàn thể, từ 2015 đến năm 2019, Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”; Chi đoàn Thanh niên được công nhận “Vững mạnh”, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từ năm 2015-2019, chi nhánh đạt danh hiệu “Đơn vị Văn hóa”.

Trong 5 năm qua, Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác thể hiện cụ thể trong Nghị quyết tháng của Chi bộ; tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ đạt kết quả tốt, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch về dư nợ, nguồn vốn huy động, tỷ lệ nợ xấu, kết quả tài chính,…

Bên cạnh đó, Chi bộ quan tâm chỉ đạo, điều hành sâu sát lĩnh vực chuyên môn của ngành, phát huy mặt mạnh của những năm trước, tăng trưởng từng bước về nguồn vốn huy động, về dư nợ, chất lượng tín dụng được củng cố, tỷ lệ nợ xấu nằm trong mức cho phép, kinh doanh hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước, đời sống của CBVC ổn định, cải thiện đi lên, là đơn vị được ngành dọc cấp trên đánh giá khá về các mặt hoạt động.

Thường xuyên giám sát tính tiên phong gương mẫu trong học tập, công tác, giám sát về trình độ năng lực, về sinh hoạt, quan hệ xã hội, về chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, về phong cách giao dịch của giao dịch viên, phục vụ khách hàng của từng CB, ĐV. Hầu hết đảng viên đã có ý thức tự giác, tự quản lý mình, rèn luyện phong cách đảng viên: phục vụ khách hàng nhiệt tình, thân thiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đến 31/12/2019: Dư nợ đạt 1.385 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 14,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 8,6% (Nghị quyết Đại hội 6%). Vốn huy động đạt 630 tỷ đồng, tăng trưởng 149% so đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm 29,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 19,8% (Nghị quyết Đại hội 10%). Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 0,23%, hàng năm luôn dưới 0,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Kết quả tài chính: Đảm bảo thu nhập người lao động do Agribank Tỉnh giao, hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chi ủy chi bộ thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn được giao theo Quy chế làm việc, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia đóng góp xây dựng chi bộ và tinh thần đổi mới, sáng tạo của CNVC trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

          Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ đề ra mục tiêu chung là “Xây dựng chi bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên, công nhân viên chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hàng năm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

          Trước tiên, Chi bộ tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hàng năm 85% đảng viên Chi bộ đạt mức II; Hàng năm Chi bộ đạt từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Xây dựng Công đoàn cơ sở thành viên hằng năm đạt “Vững mạnh xuất sắc”; Chi đoàn Thanh niên đạt “Vững mạnh”; Xây dựng đơn vị hàng năm đạt “Đơn vị Văn hóa”; Một số chỉ tiêu cụ thể về công tác chuyên môn, nghiệp vụ: Dư nợ tăng trưởng bình quân năm 7,5%; nguồn vốn tăng trưởng bình quân năm 10%; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ thấp hơn 1%.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, Chi bộ đề ra những giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể Chi uỷ, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của từng đồng chí Chi uỷ viên trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của chi bộ.

Tăng trưởng dư nợ và nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở tăng trưởng nguồn vốn ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBVC; hoàn thành nghĩa vụ của một doanh nghiệp đối với Nhà nước; đáp ứng từng bước nhu cầu vốn SX-KD, tiêu dùng của Nhân dân trong Huyện; đồng thời dựa vào khả năng quản lý của Ngân hàng bám sát các dự án kinh tế trọng điểm của địa phương; để thẩm định và đầu tư vốn.

Tổng dư nợ vay SX-KD, tiêu dùng phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 1.900 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân năm 7,5%: Đảm bảo cân đối, bổ sung vốn kịp thời cho nhu cầu SX-KD, tiêu dùng của ND trong Huyện. Phấn đấu nguồn vốn huy động cuối nhiệm kỳ đạt 945 tỷ, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm 10%. Cơ cấu vốn đầu tư được điều chỉnh từng bước đưa dư nợ trung hạn chiếm tỷ trọng 50% trên tổng dư nợ.

Tổ chức thực hiện tốt các đề án, các kế hoạch về huy động vốn; về giữ vững thị phần nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi nợ xấu; về phát triển nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ; về chăm sóc khách hàng; về nâng cao chất lượng thương hiệu Agribank Thanh Bình. Đặc biệt chú trọng tới công tác huy động vốn để chủ động mở rộng kinh doanh, phát huy tốt vai trò phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Quan tâm ưu tiên vốn cho việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các xã điểm NTM, hướng đến việc xây dựng doanh nghiệp thân thiện; thực hiện Văn hóa Agribank và quảng bá thương hiệu Agribank “Mang phồn thịnh đến khách hàng”./.

Kim Thủy