Xuất bản thông tin

null Họp trực tuyến thông qua báo cáo công tác kiểm tra Cải cách hành chính các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp trực tuyến thông qua báo cáo công tác kiểm tra Cải cách hành chính các xã, thị trấn

Chiều ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình tổ chức họp trực tuyến thông qua báo cáo công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Văn Nờ chủ trì tại điểm cầu huyện.

Theo đó, từ ngày 06/5/2022 đến ngày 10/6/2022, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính huyện tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các địa phương đều thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; cải cách chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; công tác quản lý Văn thư – Lưu trữ; đặc biệt công tác tuyên truyền và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các địa phương chú trọng hơn; trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận và trả kết quả 131 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4.701 hồ sơ mức độ 4.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình Huỳnh Văn Nờ phát biểu kết luận hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn một số tồn tại, hạn chế như: Bảng niêm yết chưa đầy đủ các lĩnh vực; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thể hiện rõ trình tự giải quyết; Sổ theo dõi ghi ngày không đúng với phiếu kiểm soát; Chưa tổ chức đối thoại với nhân dân theo kế hoạch; Thực hiện sao y, chứng thực,… còn thiếu thông tin trên mẫu đăng ký khai sinh, sử dụng tờ khai sai mẫu; Thiếu cập nhật văn bản mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội ở mức độ 3, 4 còn khá thấp; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không chính chủ khoảng 30%, v.v…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Văn Nờ ghi nhận những kết quả các địa phương đạt được trong thời gian qua; để công tác cải cách hành chính hiệu quả hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là kiểm soát thủ tục hành chính; quan tâm, giáo dục tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách chuyên môn tại bộ phận một cửa huyện, xã; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích; các địa phương rà soát lại nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Ủy ban xã, thị trấn theo Luật chính quyền địa phương. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Long, xã Bình Thành tổ chức kiểm điểm những hạn chế trong công tác cải cách hành chính gửi báo cáo về huyện. Các địa phương tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức theo quy định. Bên cạnh đó, cần cập nhật, theo dõi văn bản trên phần mềm idesk, quan tâm vấn đề vệ sinh công sở, tạo sự hài lòng, thoải mái cho tổ chức, công dân liên hệ thực hiện thủ tục hành chính, góp phần tạo vẻ mỹ quan công sở và xây dựng hình ảnh địa phương./.

Trà Giang