Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: Phát triển và Nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình: Phát triển và Nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn

Hiện tại trên địa bàn huyện Thanh Bình có 12 Hội quán, phấn đấu năm 2022 sẽ thành lập thêm mới ít nhất 01 mô hình Hội quán, thành lập 01 HTX nông nghiệp từ mô hình Hội quán, cấp mã vùng trồng cho 08/12 Hội quán, hỗ trợ thực hiện một số mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP,… vào sản xuất.

Để các Hội quán tiếp tục phát triển, trong thời gian tới UBND huyện cùng các ngành liên quan sẽ hỗ trợ tập huấn về kiến thức nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cho thành viên của các Hội quán.

Bộ Nông nghiệp&PTNT cùng lãnh đạo địa phương thăm Mô hình hội quán Thống nhất tại xã Tân Mỹ

Cùng với đó, vận động hỗ trợ các Hội quán hình thành, phát triển các hoạt động về du lịch phù hợp với điều kiện hoạt động Hội quán và tình hình thực tế tại địa phương; hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện để thành lập Hợp tác xã.

Kế hoạch cũng xác định sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về thị trường cho Ban Chủ nhiệm Hội quán và phối hợp liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm của Hội quán, nhất là liên kết giữa các Hội quán với nhau để nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa./.

                                                                   Kiều Trang - Ra Đa