Xuất bản thông tin

null HUYỆN ỦY THANH BÌNH - Nâng cao chất lượng quản lý đảng viên đi làm việc, lao động xa nơi cư trú

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN ỦY THANH BÌNH - Nâng cao chất lượng quản lý đảng viên đi làm việc, lao động xa nơi cư trú

Đảng bộ huyện Thanh Bình có 30 chi bộ và đảng bộ cơ sở, có 215 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo Quy chế làm việc. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh trên các lĩnh vực nghiêm túc, thu hút đảng viên trên địa bàn tham gia. Nổi bật là tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Huyện ủy Thanh Bình, trong từng thời điểm, BTV Huyện ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế nhằm kịp thời chấn chỉnh những hiểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Chẳng hạn: việc chấn chỉnh tình trạng đảng viên vắng, bỏ sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên và chấn chỉnh tình trạng chấp hành không nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với Đảng ủy xã, thị trấn, duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ (6 tháng, cuối năm, sinh hoạt cấp ủy hằng tháng... ) đúng theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Lễ kết nap Đảng các quần chúng ưu tú trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Bình

BTV Huyện ủy thành lập Tổ công tác gồm 7 thành viên, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức làm Tổ trưởng tham gia dự sinh hoạt và góp ý đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ đó, Tổ công tác giúp BTV Huyện ủy nắm và hướng dẫn thực hiện chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ huyện Thanh Bình tăng dần về số lượng, đảm bảo chất lượng, tính đến nay, Đảng bộ huyện Thanh Bình có 4.445 đảng viên (tăng 1.225 đảng viên so với năm 2010). Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Bình lần thứ IX, BTV Huyện ủy đã triển khai kế hoạch kết nạp đảng viên giai đoạn 2021-2025, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện hằng năm phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác quản lý đảng viên đi làm việc, lao động xa nơi cư trú, được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng quan tâm thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên. BTV Huyện ủy kịp thời phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện. Đồng thời, BTV Huyện ủy giao Ban Tổ chức phối hợp với đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ khóm, ấp vận dụng thực hiện đồng bộ về quy trình, thủ tục miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên có nguyện vọng đi lao động, làm việc xa nơi cư trú. Đa số đảng viên có nguyện vọng miễn công tác và sinh hoạt Đảng để đi làm việc, lao động xa nơi cư trú đều viết đơn xin phép gửi đến chi bộ và được sự xem xét, sau khi thông qua chi bộ thống nhất, chi ủy chi bộ báo cáo đảng ủy xem xét, cho ý kiến. Cuối năm, đảng viên về chi bộ dự kiểm điểm và tiếp tục làm đơn gửi chi bộ xem xét. Chi ủy chi bộ có lưu danh sách số điện thoại, kết nối Zalo với các đảng viên xin đi làm ăn xa và thường xuyên liên lạc để biết đảng viên làm việc gì, ở đâu và thông tin với nhau để theo dõi và giám sát đảng viên. Tính từ năm 2010 đến đầu năm 2021, các chi bộ khóm, ấp trên địa bàn huyện Thanh Bình đã xem xét, giải quyết cho 337 đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt để đi làm ăn xa nơi cư trú.

Cũng theo Huyện ủy Thanh Bình, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, BTV Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên về chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đảng viên cũng như quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, đặc biệt là đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vắng sinh hoạt chi bộ đúng theo quy định, hướng dẫn. Thực hiện việc trao đổi thông tin qua điện thoại các ứng dụng Zalo, Viber, email của cá nhân hoặc thông tin đến đảng viên biết thực hiện nhiệm vụ của đảng viên./.

Lê Văn Thơm (Theo nguồn Báo Đồng Tháp)