Xuất bản thông tin

null QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Bình

CÁC PHÒNG, BAN Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Bình